Từ khóa: hệ thống khen thưởng trong thiết kế ứng dụng