iDesign iDesign - Art and Ads

Nguyễn Thị Huế | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019

Tác giả: Nguyễn Thị Huế
Mã số bài thi: 02


Mô tả ý tưởng | Quy chuẩn biểu tượng:


Mockup bao bì:


Tác giả: Nguyễn Thị Huế
Mã số bài thi: 02

Hình trong bài (13)